Disclaimer

Home » Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (Invite-media.nl) van Stichting Invite Media, gevestigd te Best, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 56952333, (hierna: ‘Stichting Invite Media’). Wij verzoeken u vriendelijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik van internetsites van Stichting Invite Media

Door internetsites van Stichting Invite Media te bezoeken en/of de op of via de internetsites van Stichting Invite Media aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer van Stichting Invite Media.

In geval specifieke voorwaarden op diensten van Stichting Invite Media van toepassing zijn, zijn deze per dienst op de desbetreffende internetsite van Stichting Invite Media gepubliceerd. Door gebruik te maken van de op de internetsite getoonde button ‘Ja, ik ga akkoord!’, verklaart de gebruiker zich akkoord en stemt gebruiker in met de toepasselijkheid en inhoud van de website(s) en de toepasselijke voorwaarden per dienst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een specifieke dienst en online beschreven content, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende dienst.

De op of via de internetsites van Stichting Invite Media aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Aan de verstrekte informatie op de websites van Stichting Invite Media kunnen door internetgebruiker(s) geen rechten worden ontleend.
Hoewel Stichting Invite Media tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Invite Media expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via haar internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Stichting Invite Media beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Stichting Invite Media garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren, zodat Stichting Invite Media ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Gebruik van deze of andere internetsites van Stichting Invite Media dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Invite Media hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Stichting Invite Media de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico. Stichting Invite Media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Invite Media niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Invite Media behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van Stichting Invite Media aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Invite Media. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Invite Media is het niet toegestaan links naar internetsites van Stichting Invite Media weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Stichting Invite Media stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting Invite Media raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting Invite Media te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting Invite Media te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Stichting Invite Media is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsites van Stichting Invite Media verzonden worden.

Aansprakelijkheid

Stichting Invite Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
(a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van internetsites van Stichting Invite Media,
(b) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden,
(c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Invite Media of aan u wordt gezonden,
(d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
(e) misbruik van deze internetsite,
(f) verlies van gegevens,
(g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld of
(h) aanspraken van gebruikers en/of derden in verband met gebruik, het vertrouwen op en/of handelingen verricht naar aanleiding van de internetsites van Stichting Invite Media of via deze internetsites aangeboden informatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stichting Invite Media.

Wijzigingen

Stichting Invite Media behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van Stichting Invite Media aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Stichting Invite Media is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Persoonsgegevens

Gebruiker stemt in met de registratie en verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens door Stichting Invite Media om bedrijfsmatige of marketing doeleinden en om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Toepasselijk recht

Op de internetsites van Stichting Invite Media en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.